Lëvizje e papritur në qeveri, Edi Rama bën ndryshime, ja emri i njohur që largohet

Zv.ministrja e Financave Belinda Ikonomi është liruar nga detyra.

V E N D I M PËR LIRIM NGA DETYRA:

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Znj. Belinda Ikonomi, zëvendësministër i Financave dhe Ekonomisë, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I  EDI RAMA.